Anvendelse af klimadata fra skybrudsprojekter

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Anvendelse af klimadata fra skybrudsprojekter
Projektemner Klima
Tovholder
Medvirkende organisationer Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune, Gladsaxe Kommune
Netværk LoRaWAN
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter
Systemer PostGres DB, Grafana, Nodered
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Sensordata kan vise effekten af klimatiltag på veje. Del af 'Sikker og Anvendt Data' (SAnD) Gate 21
Projektperiode
Kontaktperson
Mere info https://www.gate21.dk/sikker-og-anvendt-data/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Frederiksberg Kommune er begyndt at opsætte sensorer i flere af kommunens skybrudsprojekter med henblik på at få flere erfaringer med effekten af arbejdet og som med fordel vil kunne indsamles og deles på tværs af kommuner i regionen. Projektet her har derfor fokus på at indsamle og anvende data fra disse typer projekter til at: - Overvåge kapaciteten og driften af anlæggene fx med henblik på at iværksætte nødvendige foranstaltninger ved nedbrud og varsle beredskab, berørte borgere m.fl., samt at identificere behovet for vedligeholdelsesarbejder (fx rengøring af de permeable veje) - Aktivt styre, gerne automatisering af vandets flow i de enkelte og på sigt på tværs af anlæg (i og på tværs af kommunerne) med henblik på bedre udnyttelse af det samlede kapaciett - Genanvende regnvand til vanding af vejtræer og samtidig måle træernes vandforbrug (målsætning på Frb. om at frakoble 30% af regnvand fra kloakkerne) - Undersøge om data kan anvendes andre steder i driften, fx ift. at minimere behovet for glatførebekæmpelse samt påvise mængden af saltindhold Især det sidste punkt er interessant for casen, idet der kan være mulige synergier med andre af kommunens serviceydelser.

Effekter

Projektet arbejder ud fra en formodning om at data om klimavejenes tilstand og effekt, vil kunne bidrage med nedenstående effekter:

 • 1. Undgå eller minimere skadeomkostninger ved oversvømmelser ved tidligere og mere målrettet varsling af borgere, virksomheder, beredskab, forsyning, kommune m.fl. Dette vil have en direkte effekt for grundejere og forsikringsselskaberne.
 • 2. Løbende overvågning af anlæggenes drift giver et bedre billede af, hvornår anlæggene skal vedligeholdes. Dette vil eksempelvis have en indvirkning på driftsaftalen for oprensning af de permeable veje.
 • 3. Automatisering af overvågningen og aktiv styring af anlæggene vil give en bedre udnyttelse af midler brugt på klimatilpasning
 • 4. Genanvendelse af regnvand til vanding af vejtræer og heraf besparelse af driftsmidler og ressourcer til vanding.
 • 5. Besparelse på glatførebekæmpelse og de miljømæssige konsekvenser heraf. De foreløbige målinger viser at de permeable veje er varmere end de almindelige asfalt veje, og dermed ikke har samme behov for glatførebekæmpelse.

Anvendt Data

Sensordata:

 • Vandstandstryk (ved grundvandsspejl og ved bærelag)
 • Vejtemperatur
 • Nedbørsdata
 • Fylde- og tømningshastigheder
 • Evt. spændinger i vand (målinger af indholdet af salt/CMA m.m.)

Øvrige data:

 • Vejrdata (nedbør og varslinger)
 • Distribuerede mængder af salt/CMA etc.
 • Rensningsfrekvens

Der er anvendt sensortyperne:

 • Tryk- og flowmålere fx til monitorering af vandstande og afledningsevner i brønde og rør
 • Nedbørs og vejrstationer
 • Tensiometre (måling af vandindhold)
 • Termiske kameraer

Erfaringer, tips & tricks

Originalt projektnavn: Gate 21, 'Sikker og Anvendt Data' (SAND), 'Anvendelse af klimadata fra skybrudsprojekter'.