Årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen
Projektemner Klima
Tovholder Københavns Kommune
Medvirkende organisationer Orbicon, Gate 21
Netværk Sigfox
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter AERINOS ADS-260
Systemer
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Dynamisk visualisering af årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen. del af 'Den Regionale Datahub' Gate 21.
Projektperiode 1.3 - 30.6.2019
Kontaktperson
Mere info https://denregionaledatahub.dk/temaer/klimasikring/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

For bedre at kunne forstå behovet for LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i byer, er det nødvendigt at have et godt overblik over årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen. Et overblik der bliver mere og mere aktuelt, grundet de mere frekvente og kraftigere regnskyl.

Projektet Den Regionale Datahub ønskede derfor at indsamle og visualisere de primære data - både historiske og i realtid - om det terrænnære grundvand, så der kan skabes et meningsfuldt overblik, som kommunerne kan få glæde af og bruge som et beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser og investeringer. Planlægningsværktøjet vil give kommunerne mere præcis indsigt i, hvor der skal initieres klimasikringstiltag.

I projektet er der er blevet udviklet en dynamisk platform, der genererer et interaktivt kort, der viser afstanden til det terrænnære vandspejl. Der er benyttet natural nearest neighbour som interpolations algoritme.

I projektet blev der benyttet en logger, der kan give realtidsinformation om vandstanden.

Sammenhænge til andre tiltag & mere dokumentation

Projektet er en del af paraplyprojektet 'Den Regionale Datahub': https://denregionaledatahub.dk/temaer/klimasikring/

Erfaringer

Antallet af relevante pejlinger (data), der kunne spilles ind i projektet, var desværre yderst begrænset, hvilket havde indflydelse på vurdering af skaleringspotentialet for løsningen. Men projektet viste, at kombinationen med en række datakilder og realtidsdata fra en logger har potentialer og kan give kommunerne det nødvendige overblik. Kommunerne bør dog anskaffe nogle loggere som kan komplementere overblikket. Skal løsningen skaleres vil det samtidig være en god ide at inkludere data om søer og mindre å’er i algoritmen, da disse er forbundet til grundvandet. Sammenlignet med GeoAtlas, giver denne løsning mulighed for at inkludere årstidsmæssig variation og mere realtidsbaserede niveauer i løsningen.

Anvendte Data

  • Jupiter data: historiske data om grundvandsniveauet
  • Jupiter data om boringer og data om vandspejlet
  • Kortforsyningen: KYST
  • Data fra metroboringer om vandstand
  • Højde data fra “Danmarks Højdemodel”

Sammenhænge til andre tiltag & mere dokumentation

Projektet er en del af paraplyprojektet 'Den Regionale Datahub': https://denregionaledatahub.dk/temaer/klimasikring/

Erfaringer, tips & tricks